ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ധ്യാനങ്ങൾ

നിർമല റിട്രീറ്റ് സെന്റർ കുളത്തുവയൽ, കോഴിക്കോട്
2-7 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
10-12 : പീഡാനുഭവ തപസ് ധ്യാനം,
16-21 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
23-28 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
30-മെയ് 4 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9746250427, 9656929441, 0496 2662450.

ഗത്‌സമനി, മാലൂർകുന്ന്, കോഴിക്കോട്
5-8 : തപസ് ധ്യാനം, 20-23 : ചമശേീിമഹ കിലേൃലശൈീി ഇീിളലൃലിരല, 27-30 : കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0495 2371206, 9497215552

സീയോൺ, നെല്ലിക്കുറ്റി, ചെമ്പേരി, കണ്ണൂർ
2-6 : ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം, 8 : ക്രിസ്റ്റീൻ വിങ്‌സ്, 22 : മരിയൻ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന, 23-27 : ആന്തരിക ശാരീരിക സൗഖ്യധ്യാനം, 29 : മരിയൻ ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന, 30 മെയ് 3 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (നാലാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്)
ഫോൺ: 0460 2264451, 9562985845, 8593096926,

ജോർദാനിയ,നെടുപുഴ, തൃശൂർ
23-27 : യുവജന ധ്യാനം (10, 11, 12 ക്ലാസുകാർ)
30-മെയ് 5 : ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0487 2449083, 9656512686

അമലഗിരി, നിലമ്പൂർ
2-8, 17-22 : സിസ്റ്റേഴ്‌സിനുള്ള ധ്യാനം
ഫോൺ: 04931 – 223255, 9605514958

Bandel Basilica Retreat House, Kolkota
3-þ8 Inner Healing Retreat.
Phone: 9434394142, 8902419743, 033326311164

കാസർഗോഡ്
തിരുഹൃദയ ധ്യാനാശ്രമം, കാഞ്ഞങ്ങാട്.
ആദ്യഞായർമുതൽ വെള്ളിവരെ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0467 2225650, 9447397695, 9633401121

കണ്ണൂർ
മദർ ഹോം, പരിയാരം.
3-8 : ആന്തരിക-ശാരീരിക സൗഖ്യധ്യാനം, 3-8: വ്രതവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം, 18-21 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകാർക്ക്), 23-28 : ആന്തരിക-ശാരീരിക സൗഖ്യധ്യാനം, 23-28 : വ്രതവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 8606603101, 0497 2800544

ഇഗ്നേഷ്യൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, എമ്പറ്റ്.
23-26 : കരുണാനുഭവ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം. ഫോൺ: 8113987294, 8281837294

ബെത്‌ലഹേം, പുഞ്ചക്കാട്, പയ്യന്നൂർ.
2-7: ദിവ്യകാരുണ്യ സൗഖ്യാനുഭവ ധ്യാനം, 23-26 : എയ്ഞ്ചൽസ് ഫെസ്റ്റ് (9 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകാർക്ക്). ഫോൺ: 9633751751, 9495456899.

വിമലഗിരി, പട്ടാരം.
2-6, 30-മെയ് 4 : ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം, 9-12: തപസ് ധ്യാനം, 17-20: ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം, 23-27: സമർപ്പിതരുടെ ധ്യാനം. ഫോൺ: 09745 017131, 0490 2493491

വയനാട്
ബനഡിക്ടിൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, മക്കിയാട്.
2-7, 23-28 : ദിവ്യകാരുണ്യ ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം, 17-22 : സിസ്റ്റേഴ്‌സിനുള്ള ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9562624437, 8113906358

ലാസലെറ്റ് മരിയൻ, കായക്കുന്ന്.
4-8 : പീഡാനുഭവ ധ്യാനം
ഫോൺ: 04935 220264, 8281987754, 9605841819.

കോഴിക്കോട്
കാൽവരി ഹിൽസ്, കടലുണ്ടി.
രണ്ടാം ശനി : ക്രൂശിത സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ പരിശീലനം. ഫോൺ : 9497179433

ബഥാനിയ, പുല്ലൂരാംപാറ.
2-7; 23-28 : ആന്തരികസൗഖ്യ ദൈവാനുഭവ ധ്യാനം,
17-20 : ഹൈസ്‌കൂൾ കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം.
ഫോൺ : 9539535364, 0495 2276383

സെന്റ് മേരീസ്, ചാത്തങ്കോട്ടുനട.
9-13 : ദിവ്യകാരുണ്യ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
23-26 : ശിഷ്യത്വ അഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0496 2566670, 9605330642, 9562646615

നവജ്യോതിസ് റിന്യൂവൽ സെന്റർ, എരഞ്ഞിപ്പാലം.
6-9: ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0495 – 2765218, 7025345752

പാലക്കാട്
സീനായ്, മുണ്ടൂർ.
2-6 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം,
16-20 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം.
ഫോൺ : 0491 2833133, 9496517920.

മരിയൻ റിന്യൂവൽ സെന്റർ, ധോണി.
1-6, 7-12, 17-22: കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം,
22-28 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
28-മെയ് 4 : സിസ്റ്റേഴ്‌സ് ധ്യാനം.
ഫോൺ: 8589004091, 9645485010

തൃശൂർ
വാ. മറിയം ത്രേസ്യ എഫ്.ആർ.സി, കുഴിക്കാട്ടുശേരി.
7-11, 21-25 : ദമ്പതിധ്യാനം. ഫോൺ: 0480 2685112, 2787024

ജീവധാര, കുറ്റിക്കാട്.
14-18, 28-മെയ് 1 : ദമ്പതി ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9446235624, 9496020928

സ്പിരിച്വൽ ആനിമേഷൻ സെന്റർ, അളഗപ്പനഗർ, ആമ്പല്ലൂർ.
മാർച്ച് 31-02, 7-9, 21-23 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം
ഫോൺ: 0480 2752424, 9142828316

ബി.എൽ.എം, ആളൂർ.
6-9 : യുവജന ധ്യാനം,
20-23, 27-30: ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
10-12, 17-19, 24-26: കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0487 2720272, 8089975424.

പോട്ട ധ്യാനകേന്ദ്രം, ചാലക്കുടി.
2-6, 8-12, 23-27 : ആന്തരിക സൗഖ്യധ്യാനം,
17-21 : വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനാനുഭവ ധ്യാനം (8-10 ക്ലാസുകാർക്ക്),
30-മെയ് -4: യുവജനങ്ങൾക്ക് ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം.
ഫോൺ: 0480 2708714, 9947853010

ജറുസലേം, തലോർ.
1-3 : 9-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധ്യാനം,
4-7 : +1, +2 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധ്യാനം,
8-10 : പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ധ്യാനം,
11-15 : പീഡാനുഭവ ധ്യാനം,
17-20 : ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം (തമിഴ്),
21-23 : 7, 8 ക്ലാസുകാർക്കുള്ള ധ്യാനം,
24-25 : ഉപവാസ വിടുതൽ ധ്യാനം,
30-മെയ് 2 : 5,6 ക്ലാസുകാർക്ക് ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0487 2351356, 9744478248

വി. എവുപ്രാസ്യ ധ്യാനകേന്ദ്രം, ഒല്ലൂർ.
2-8 : സ്‌നേഹജ്വാല ധ്യാനം (സിസ്റ്റേഴ്‌സിനു മാത്രം).
ഫോൺ: 0487 2351241, 9562455929

കാൽവരി ആശ്രമം, പൂത്തോൾ.
7-9 ; 21-23 : ഏകം ദമ്പതിദർശന ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9072011772, 9072011773

എറണാകുളം
ദർശന, ഇല്ലിത്തോട്, മലയാറ്റൂർ.
7-9 : പീഡാനുഭവധ്യാനം,
28-30 : ഉത്ഥാനാനുഭവധ്യാനം.
ഫോൺ: 0484 24683333, 9605778215

മഞ്ഞുമ്മൽ സി.ആർ.സി.
9-13 : വിശുദ്ധവാര ധ്യാനം,
27-30 : യുവജന ധ്യാനം. ഫോൺ: 04842556156, 9633939739

നസ്രത്ത്, കറുകുറ്റി.
9-12, 27-30 : കുടുംബവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
19-22 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (ഹൈസ്‌കൂൾ).
ഫോൺ: 0484 2612108, 9037344994.

ജീവാലയ ഫാമിലി പാർക്ക്, കാലടി.
1-2 : നവദമ്പതിധ്യാനം, 6-9 : ദമ്പതി ധ്യാനം,
28-30 : പേരന്റിംഗ് ധ്യാനം,
21-23 : വിധവാ ധ്യാനം (മക്കളൊരുമിച്ച്).
ഫോൺ: 0484 2462607

ഇടുക്കി
ഏഴുമുട്ടം താബോർ,
തൊടുപുഴ. 2-7, 16-21 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
9-12, 23-26 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04862 262167, 9544767260

അസ്സീസി സ്‌നേഹാശ്രമം, കട്ടപ്പന.
രണ്ടാം ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം, ആദ്യവെള്ളി മുതൽ ഞായർ വരെ : ഏകം ദമ്പതി ദർശന ധ്യാനം, നാലാം വെള്ളി മുതൽ തിങ്കൾ വരെ : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം, ആദ്യവെള്ളി മുതൽ തിങ്കൾ വരെ : പ്രാർത്ഥനാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04868 273115, 8111843771, 9961463487

കൃപാലയ വിൻസെൻഷ്യൻ ധ്യാനകേന്ദ്രം, കട്ടപ്പന.
2-5: ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
20-23 :പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
29-മെയ്1: കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 9562385575.

നിർമൽഗ്രാം, കോതമംഗലം.
7-12 : വിശുദ്ധവാര ധ്യാനം,
17-21: ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (8,9,10),
23-28 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
30-മെയ് 4 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (11, 12).
ഫോൺ: 0485 2570187, 9847915257

കോട്ടയം
ഗുഡ്‌ന്യൂസ്, പാമ്പാടി.
2-6 : മരിയ സ്‌നേഹാനുഭവ ധ്യാനം,
7-10 : തപസ് ധ്യാനം,
9-13 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
16-20: ആത്മവിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
23-27 : വചനാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0481 – 2500120, 9400294288

ഇമ്മാനുവൽ റിന്യൂവൽ സെന്റർ, തമ്പലക്കാട്.
10-17: ലഹരിവിമോചന ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04828 217476, 9605437377.

മരിയൻ വചനതീരം, ചീപ്പുങ്കൽ, കുമരകം.
2-7 : വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
17-21 : കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം (പ്രായം 13-15),
23-28 : സിസ്റ്റേഴ്‌സിനുള്ള ധ്യാനം.
ഫോൺ: 8301009146, 0481 2524242

റിഡംപ്റ്ററിസ്റ്റ് റിന്യുവൽ സെന്റർ, വടവാതൂർ.
17-21 : കുടുംബ നവീകരണ ധ്യാനം,
2-6 : കൃപാഭിഷേക ധ്യാനം.
ഫോൺ: 0481 2573866, 9895651962

ഡിവൈൻ മേഴ്‌സി, കുടക്കച്ചിറ.
9-12 : തിരുരക്താഭിഷേക ധ്യാനം
ഫോൺ: 04822 241214, 9746126373.

അസ്സീസി, ഭരണങ്ങാനം.
2-7 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
8-12, 23-28 : ആന്തരികസൗഖ്യാനുഭവ ധ്യാനം,
17-22: കുടുംബധ്യാനം. ഫോൺ: 04822 238335, 9048542370.

താബോർ, കൊടുമ്പിടി.
3-5 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം,
7-11 : പെസഹാ അനുഭവ ധ്യാനം,
16-20 : വചനാനുഭവ ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
30-04 : യേശുകൃപാനുഭവ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 04822 221268, 8281865127

നിർമല റിന്യുവൽ സെന്റർ, പൊടിമറ്റം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
20-23 : യുവജന ധ്യാനം (പത്താംക്ലാസ് മുതൽ).
ഫോൺ: 8086889232

ക്രിസ്തുജ്യോതി, ചെത്തിമറ്റം.
2-7 : ജൂബിലി ധ്യാനം (സിസ്റ്റേഴ്‌സിന്),
7-12 : തിരുമുഖ ദർശന ധ്യാനം (സിസ്റ്റേഴ്‌സ്),
17-21 : കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
22-25 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (8 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകാർ),
26-28 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം (5,6,7 ക്ലാസുകാർ).
ഫോൺ: 04822 – 215110, 8281601685

കാരിസ് ഭവൻ, അതിരമ്പുഴ.
2-6 : അഭിഷേക നിറവ് ധ്യാനം,
8-12 : പീഡാനുഭവ ധ്യാനം,
16-20 : ആന്തരികസൗഖ്യ ധ്യാനം,
23-26, 26-28 : ക്രിസ്റ്റീൻ ധ്യാനം,
30-മെയ് 5: സിസ്റ്റേഴ്‌സിനുള്ള ധ്യാനം.
ഫോൺ: +919048250775, +919072279451

എസ്.വി.ഡി. പ്രാർത്ഥനാനികേതൻ, കടുത്തുരുത്തി.
3-6: കുടുംബകൃപാഭിഷേക ധ്യാനം,
9-12 : ഇടവക ദമ്പതീ ധ്യാനം
17-22 : ദാമ്പത്യ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
24-27 : കുട്ടികളുടെ ധ്യാനം (9-12 ക്ലാസ്).
ഫോൺ: 04829 282294, 283394, 8594082294

പത്തനംതിട്ട
പ്രൊവിഡൻസ് റിന്യൂവൽ സെന്റർ, കുന്നന്താനം.
16-20 : കുടുംബ വിശുദ്ധീകരണ ധ്യാനം,
20-23 : ലഹരി വിമോചന ധ്യാനം,
24-27 : വ്യക്തിത്വ വികസന ധ്യാനം (10, +1, +2)
ഫോൺ: 0469 2693413, 2690414, 9497745375.

ആലപ്പുഴ
ഐ.എം.എസ് ധ്യാനഭവൻ, പറവൂർ.
3-6 : മരിയൻ വചന ധ്യാനം,
7-10 : തപസ് ധ്യാനം,
10-14 : പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേക ധ്യാനം,
17-21 : ആന്തരികശാരീരികസൗഖ്യധ്യാനം,
18-21 : ശാക്തീകരണ ധ്യാനം,
24-29 : ദമ്പതി ധ്യാനം. ഫോൺ: 0477 2287969

അഗാപ്പെ, മായിത്തറ, ചേർത്തല.
30-05 : ആന്തരികസൗഖ്യധ്യാനം. ഫോൺ: 9656722120, 9142599232.

കർണാടക
മോറിയാ, നെല്യാടി.
23-27 : വരദാന വളർച്ചാ ധ്യാനം.
ഫോൺ: 08251 256025, 9448843840

തമിഴ്‌നാട്
വേളാങ്കണ്ണി ധ്യാനകേന്ദ്രം, വേളാങ്കണ്ണി.
21-23 : മലയാളം ധ്യാനം
ഫോൺ: 9747233498, 9496438656

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *