ദൈവം സ്‌നേഹമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ദൈവം സ്‌നേഹമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനന്തകാരുണ്യത്താൽ സംവഹിക്കപ്പെടാത്തതും വലയം ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഒരുവിധ സൃഷ്ടിയുമില്ല. താൻ സ്‌നേഹമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ, അവിടുന്ന് അത് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ”സ്‌നേഹിതനുവേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ സ്‌നേഹമില്ല” (യോഹ. 15:13). (218,221)
ക്രിസ്തുമതം പറയുന്നത് മറ്റൊരു മതവും പറയുന്നില്ല: ”ദൈവം സ്‌നേഹമാകുന്നു” (1 യോഹ. 4:8,16). ദൈ വം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ആളുകൾ വിസ്മയിക്കാൻ, സഹനത്തിന്റെ അനുഭവവും ലോകത്തിലെ തിന്മയും ഇടയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്രിസ്തുമതം അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽത്തന്നെ ദൈവം ഏശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്റെ ജനത്തോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ”നീ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടവനും ബഹുമാന്യനും പ്രിയങ്കരനും ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പകരമായി മനുഷ്യരെയും നിന്റെ ജീവനുപകരമായി ജനതകളെയും ഞാൻ നൽകുന്നു. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്” (ഏശ. 43:4-5). അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു: ”മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് മറക്കാനാകു മോ? പുത്രനോട് പെറ്റമ്മ കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ? അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല. ഇതാ, നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളംകൈയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു” (ഏശ. 49:15-16).

ദൈവികസ്‌നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സംഭാഷണം പൊള്ളവാക്കുകളല്ല. യേശു ഇത് കുരിശിൽ തെളിയിക്കുന്നു. അവിടെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് സ്വജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.

യു കാറ്റ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *