എന്റെ അമ്മേ, എന്റെ ആശ്രയമേ…

 

മറിയമേ,

അങ്ങയുടെ സ്തുതികൾ വർണിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

അങ്ങ് കളങ്കരഹിതയും അമലോത്ഭവയും മാതാക്കളുടെ

മഹത്വവുമാണല്ലോ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവേ,

അങ്ങ് സ്ത്രീകളിൽ  അനുഗൃഹീതയാകുന്നു.

അങ്ങയുടെ നിഷ്‌കളങ്കതയും കന്യാത്വവും സ്തുത്യർഹമാകുന്നു.

                                                                                                   വിശുദ്ധ താരാസിയൂസ്


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/timesorg/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/timesorg/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *