മതില്‍ പ്രശ്‌നം തീര്‍ത്ത പ്രാര്‍ത്ഥന

ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിന്റെ അതിരില്‍ മതില്‍ കെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ മതില്‍ കെട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അത് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ദൈവത്തില്‍ ശരണപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ബന്ധനപ്രാര്‍ത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വെഞ്ചിരിച്ച മണ്ണ് മതില്‍ കെട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് തൂകി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. അന്നുതന്നെ മതിലിന്റെ പ്രശ്‌നം തീര്‍ന്നു. മതില്‍ കെട്ടാനും സാധിച്ചു.


സ്റ്റാന്‍ലി ജോസഫ്, കുടക്‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *