ഇപ്പോഴെനിക്കറിയാം…

വിശക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കണേ, അങ്ങനെ ചെയ്യണേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത് ഞാന്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ, എനിക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതെന്താണോ, അതിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണേ എന്നാണ്.
മുമ്പ് ഞാന്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കരുത്ത് ലഭിക്കാനായാണ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത്. പ്രാര്‍ത്ഥന കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴെനിക്കറിയാം, പ്രാര്‍ത്ഥന നമ്മെയാണ് മാറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ നാമാണ് കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്.


വിശുദ്ധ മദര്‍ തെരേസ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *