ജീവന്റെ വിലയുള്ള സ്‌നേഹം

മെക്‌സിക്കോയിലെ ഗ്വാഡലൂപ്പെയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അപരിഷ്‌കൃതരായിരുന്നു ആസ്‌ടെക് വർഗക്കാർ. അവർ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കുരുതി കഴിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം, അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ചന്ദ്രദേവൻ സൂര്യദേവനെ പിടിച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടിയിടുമെന്നും തുറന്നു വിടണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ബലികഴിക്കണം എന്നുമാണ്.

ആ കാലത്ത് സ്‌പെയിനിലെ മിഷനറിമാർ അവിടെ സുവിശേഷവേലയ്ക്കായി എത്തിയെങ്കിലും തദ്ദേശനിവാസികൾ ക്രിസ്തുസ്‌നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായില്ല. അവർ മിഷനറിമാരെ പിടിച്ച് മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാൽ ഈ മിഷനറിമാർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ”നാളെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകൊള്ളുക” അത് അവർ സമ്മതിച്ചു. അന്ന് രാത്രിയിൽ നരബലി നടന്നില്ല. പക്ഷേ, പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യനുദിക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ആ സംഭവത്തോടെ സുവിശേഷത്തിനുവേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയം തുറന്നു തുടങ്ങി.

ജീവന്റെ വിലയുള്ള ക്രിസ്തുസ്‌നേഹവുമായാണ് അനേകം മിഷനറിമാർ ഇന്നും സുവിശേഷവേല ചെയ്യുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *