നല്ലതും നീതിനിഷ്ഠവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് വിശ്വാസവും കൂദാശകളും അത്യാവശ്യമാണോ?

നാം നമ്മെത്തന്നെയും നമ്മുടെ ശക്തിയെയുംമാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ നല്ലവരായിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഏറെ ദൂരം പോകുകയില്ല, നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നും ദൈവം നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്നെന്നും വിശ്വാസത്തിലൂടെ നാം കണ്ടെത്തുന്നു. ദൈവം നമുക്കു ശക്തി നല്കുമ്പോൾ നാം അതിനെ ‘കൃപ’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൂദാശകൾ എന്നു നാം വിളിക്കുന്ന വിശുദ്ധ അടയാളങ്ങളിലൂടെ നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻവേണ്ട ശക്തി ദൈവം നമുക്കു നല്കുന്നു.
ദൈവം നമ്മുടെ ദുരിതം കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് യേശുക്രിസ്തുവാകുന്ന തന്റെ പുത്രനിലൂടെ ”അന്ധകാരത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽനിന്ന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി” (കൊളോ. 1:13). അവിടുന്നുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങാനും സ്‌നേഹത്തിന്റെ വഴിയേ നടക്കാനും അവിടുന്ന് നമുക്ക് അവസരം നല്കി.

യുകാറ്റ്‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *