മറിയത്തെ ‘ദൈവത്തിന്റെ അമ്മ’ എന്നു വിളിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ?

അല്ല, മറിയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയെന്നു വിളിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിയും അതുവഴി അവളുടെ പുത്രൻ ദൈവമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയാണ്.
ആദിമക്രിസ്തുമതം യേശു ആരായിരുന്നുവെന്ന് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഥേയോ- തോക്കോസ് (ദൈവവാഹക) എന്ന പദവിപ്പേര് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ മുദ്രയായിത്തീർന്നു: ജനനത്തിനുശേഷം ദൈവം ‘ആയിത്തീർന്ന’ ഒരാൾക്കു ജന്മം കൊടുക്കുകയല്ല മറിയം ചെയ്തത്. പിന്നെയോ അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽവച്ചുപോലും അവളുടെ ശിശു ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥപുത്രനാണ്.

ഈ വിവാദം ഒന്നാമതായി മറിയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ല. പിന്നെയോ യേശു ഒരേ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ദൈവവും യഥാർത്ഥമനുഷ്യനുമാണോയെന്ന പ്രശ്‌നം സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്.

യുകാറ്റ്

2 Comments

  1. Jijoy Kadavil says:

    ദൈവം എന്ന വാക്ക് (ആലാഹാ) പിതാവായ ദൈവത്തെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മിശിഹായാണ് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവം. മിശിഹാ മാതാവെന്ന വിശേഷണമാണ്‌ വരേണ്ടത്. “മിശിഹാ മാതാവാം കന്യാമറിയത്തെ സാദരമോര്‍ത്തീടാം പാവനമീബലിയില്‍”.

  2. Mathai yowseph says:

    emme du mishiha is correct. The mother of.isho mishiha. Emme du alaha means daiva pithavinte ammaa ennanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *