അന്ധനെ സഹായിച്ച അന്ധൻ

തിരക്കുള്ള റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള വെയിറ്റിംഗ്‌ഷെഡിൽ ബസ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ധനായ ആ വ്യക്തി. മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച അയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാലേ അന്ധനാണെന്ന കാര്യം മനസിലാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: ”ഞാനൊരു അന്ധനാണ്. റോഡിന്റെ മറുവശത്ത് എത്താൻ എന്നെ സഹായിക്കുമോ?”

”തീർച്ചയായും.”
എന്നിട്ട് ആ അന്ധന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിരക്കുപിടിച്ച വഴിയുടെ മറുവശത്ത് എത്തിച്ചു. അന്ധനെ മറുവശത്ത് എത്തിച്ചതിനുശേഷം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി വെയിറ്റിംഗ്‌ഷെഡിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്ന ബസ് കടന്നുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊട്ടും അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചില്ല. മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള ആഹ്ലാദമായിരുന്നു അയാൾക്ക്.

നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാണെങ്കിലും സഹായിക്കാനുള്ള മനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം സാധ്യതകൾ മുൻപിലുണ്ട്.

”നിനക്കു ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നന്മ, അതു ലഭിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവർക്കു നിഷേധിക്കരുത്” (സുഭാ. 3:27).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *