ദൈവം സ്വപുത്രനെ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക്

അയയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നത്?
ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ കരുണാപൂർണമായ സ്‌നേഹത്തിന്റെ തികഞ്ഞ അഗാധത നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു.
അദൃശ്യനായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൃശ്യനായിത്തീരുന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹം എത്രമാത്രം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നുവെന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഭാരമെല്ലാം വഹിക്കുന്നു. ഓരോ വഴിയിലും അവിടുന്ന് നമ്മോടൊത്തു നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിത്യക്താവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ സഹനങ്ങളിലും നമ്മുടെ മരണഭീതിയിലും അവിടുന്നു സന്നിഹിതനാണ്. നാം അങ്ങേയറ്റത്തു ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനാണ്. ജീവനിലേക്കുള്ള വാതിൽ നമുക്കായി തുറക്കുന്നതിനുവേണ്ടിത്തന്നെ.
യുകാറ്റ് (9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *