എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?

ദൈവത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദാനം ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ശാരീരികമോ ആധ്യാത്മികമോ ആയ എന്തു കാര്യമായാലും ഇത് സത്യമാണ്. അത് ടി.വി. കാണുന്നതോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ഗെയിം കളിക്കുന്നതോ കായികാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതോ എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അതിലെല്ലാം ശാരീരികാവയവങ്ങളോ ബുദ്ധിയോ ഭാവനയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും അവയെ വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം.
”എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുവിൻ. ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിൻ” (1 തെസലോനിക്ക 5: 16-18)

സോണി പിറവം

­­

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *