പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ

‘പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ, ദൈവം വിദൂരസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ഭൂതകാലത്തിൽ വസിക്കുന്നു, സുവിശേഷം നിർജ്ജീവമായ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം, സഭയോ വെറുമൊരു സംഘടന, അധികാരം കീഴ്‌പ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം, പ്രേഷിത
വൃത്തി വെറും പ്രചരണം. ആരാധന, അനുസ്മരണച്ചടങ്ങിൽ കവിഞ്ഞൊന്നുമല്ല, െ്രെകസ്തവ ജീവിതം അടിമത്ത പരമായ വെറുമൊരു ധാർമ്മിക വൃത്തി മാത്രം… ‘

ലത്താക്യായിലെ മെത്രാപ്പോലീത്ത മാർ ഇഗ്‌നാത്യോസ് 1968-ലെ ലോക എക്യുമെനിക്കൽ സഭാ കൗൺസിലിൽ
നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലെ വാക്കുകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *