വിശ്വസിക്കും മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം

എടുത്തുചാടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, നമ്മുടെ അഭിപ്രായംതന്നെയാണ് ശരി എന്നു ശാഠ്യം പിടിക്കാതിരിക്കുക- ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. കേൾക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതും വിശ്വസിച്ചാൽത്തന്നെയും അതെല്ലാം ഉടനടി മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതിരിക്കുന്നതും ജ്ഞാനംതന്നെയാണ്.
മനഃസാക്ഷിയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും അറിവുള്ളവരുമായ ആളുകളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. എത്രമാത്രം വിനയത്തോടെ ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിപൂർവം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സമാധാനം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും.

ക്രിസ്താനുകരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *