സന്തോഷം തുന്നുന്നവർ…

99 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും ആ വനിതക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദം ഉടുപ്പുകൾ തുന്നലാണ്. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നാണ് അവർ മനോഹരമായ ഉടുപ്പുകൾ തുന്നിയെടുക്കുക. അതിലെല്ലാം തനിക്കുമാത്രം സ്വന്തമായ ചില മോടികൂട്ടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് വെറുമൊരു വിനോദംമാത്രമല്ല. തുന്നിയെടുക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളെല്ലാം ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. മനോഹരവസ്ത്രങ്ങൾ സ്വപ്‌നങ്ങളിൽമാത്രമുള്ളവർക്ക് അവർ നല്കുന്നത് സ്വപ്‌നത്തിലെ സന്തോഷമാണ്. ഇയോവ എന്ന യു.എസ് സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സ്‌നേഹനായികയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ ദേശഭേദമെന്യേ അനുകരിക്കപ്പെടട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *