വള്ളത്തിലോ, വെള്ളത്തിലോ?

ഒരു മീന്‍ പിടുത്തക്കാരന്‍ വല വീശിയപ്പോള്‍ സമൃദ്ധമായി മത്സ്യം വലയില്‍ കുടുങ്ങിയതായി കണ്ടു. മത്സ്യത്തിന്റെ പെരുപ്പം കണ്ട മീന്‍പിടുത്തക്കാരന്‍ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ വള്ളത്തില്‍ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്കു ചാടി. വെള്ളത്തിലായ മീന്‍പിടുത്തക്കാരന് വല വലിച്ചു കയറ്റാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് നാം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക സ്വഭാവികമാണ്. അനുഗ്രഹം കണ്ട് മതിമറന്ന് ക്രിസ്തുവാകുന്ന വഞ്ചിമേല്‍ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്കു ചാടിയാല്‍ നമുക്ക് ജീവിതം അനുഭവിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല. ”ക്രിസ്തുവിനെ കര്‍ത്താവായി ഹൃദയത്തില്‍ പൂജിക്കുവിന്‍” (1 പത്രോസ് 3:15). ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തില്‍ പൂജിച്ച് ദൈനംദിനജീവിതത്തില്‍ സൃഷ്ടിയെക്കാള്‍ എന്നും എപ്പോഴും സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം നല്കി ഈ ഭൂമിയില്‍ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം.


സന്തോഷ് ടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *