രുചിരഹസ്യം

ശാലോം ടൈംസ് സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍. ഇതില്‍ നല്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥനാകൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണവും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷണം വീട്ടില്‍ത്തന്നെയാണ് തയാറാക്കിയത്.

ഓരോ വിഭവവും പാചകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പല തവണ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ ചൊല്ലി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു. പല പാകപ്പിഴകളും സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഒടുവില്‍ ഭക്ഷണമെല്ലാം രുചികരമായി. കഴിച്ചവര്‍ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്റെ പാചകനൈപുണ്യമല്ല മാതാവിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനതന്നെയായിരുന്നു ആ രുചിയുടെ രഹസ്യം.


ശാലിനി മനോജ്, ബ്രഹ്മവാര്‍, കര്‍ണാടക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *