വചനം വിജയം

ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷാപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ജയിക്കുമോ എന്നു തന്നെ സംശയം. ആയിടെ ആയിരം പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം എഴുതിയതിന്റെ ഫലമായി പരീക്ഷയില്‍ വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷ്യം കേട്ടു. ഞാനും വചനത്തിന്റെ ശക്തിയില്‍ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നെഹെമിയാ 2:20 വചനം ആയിരം പ്രാവശ്യം എഴുതി. പരീക്ഷയുടെ റിസല്‍റ്റ് വന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ജയിച്ചു. വചനത്തിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് അനുഭവമാക്കിത്തന്ന ഈശോക്ക് നന്ദി.


സിസ്റ്റര്‍ റീന ഫ്രാന്‍സിസ്,  കുന്നുകുഴി, തിരുവനന്തപുരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *